Semalt hünärmeni Haçaturyan Natalýa bilen web resminamalarynyň gurluşy

HTML birnäçe derejeli sözbaşy belliklerini ulanýar. Bu nukdaýnazardan, sözbaşy derejesiniň sany näçe köp bolsa, ähmiýetiniň şonça-da uludygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Sözbaşy bellikleri ähli web resminamalary üçin hökmanydyr we mazmuny has gowy düzmäge kömek edýär. Sözbaşy belliklerini ulanyp, mazmunyňyzy aňsatlyk bilen tapawutlandyryp bilersiňiz we ony dürli kategoriýalara bölüp bilersiňiz. Mundan başga-da, sözbaşylar möhümdir we makala has professional we özüne çekiji görnüş berýär we sözbaşy belliginiň teksti goýy we uly bolmaly. H1-H6 HTML bellikleri makalanyň ýa-da başga bir web resminamasynyň sözbaşylary hökmünde kesgitlenýär. Webhli web resminamalary üçin möhüm bolan we web resminamasyndaky beýleki sözbaşy bellikleri bilen deňeşdirilende iň az ähmiýete eýe bolan iň soňky sözbaşydygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

Hachaturyan Nataliya Semalt Mazmun Strategisti, h1 HTML elementiniň esasy sözbaşy hökmünde ulanylyp bilinjekdigini, soň bolsa h2, h3, h4, h5 we h6 sözbaşy bellikleriniň ulanylmagyny düşündirýär. H1 iň batyr; iň uly şriftde ýazylmalydyr, h6 bolsa iň görnükli şriftde ýazylan iň kiçi sözbaşydyr. Özüňizi bulaşdyrmaly däl we bellikler hakda kän pikirlenmegi bes etmeli däl. Bu wariant däl, zerurlyk we web mazmunyňyzy has gowy görnüşde kategoriýalaşdyrmaga kömek edýär. Şeýle hem sözbaşy bellikleriniň dürli atributlar bilen gelýändigini we mazmunyňyzy has özüne çekiji we hünärli görnüşde görkezmäge kömek etjekdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Google, Bing we Yahoo sözbaşy bellikleri bilen mazmuny we web resminamalaryny aňsat we amatly görkezýär. Başgaça aýdylanda, sözbaşylaryň web resminamalaryny gurmak üçin giňden ulanylýandygyny aýdyp bileris.

H1-H6 HTML elementlerini nädip dogry ulanmaly?

Web dizaýn nukdaýnazaryndan möhüm bolmakdan başga-da, sözbaşy bellikleri web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Ilki bilen bilmeli zadyňyz, sözbaşy belliklerini ulanmagyň maksady näme we makalaňyzy dürli bölümlere bölmek. Şübhesiz, mazmunyňyza ulanyjy üçin amatly görnüş berýär we mazmuny köp sanly adam aňsatlyk bilen görýär. H1 iň möhüm sözbaşydyr we web sahypaňyzda çap eden ähli makalalaryňyzda ulanylmalydyr.

Sözbaşy bellikleriňizde degişli açar sözleri ulanmak möhümdir, üstesine-de SEO-ny güýçlendirmek üçin açar sözlere we sözlemlere ileri tutmaly. Esasy açar sözüň h1 sözbaşysyna girendigiňize göz ýetiriň we esasy üns h2-den h6 sözbaşy belliklerine ikinji, üçünji derejeli açar sözleri we sözlemleri ulanmaga gönükdirilmelidir. Esasy açar sözüňizi ähli sözbaşylarda gaýtalap ulanmagyň zerurlygy ýok. Bu amallaryň hemmesi, gözleg motorynyň netijelerinde web sahypaňyzyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek etjek SEO-ny gowulandyrmak üçin gowy.

mass gmail